Regulamin

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Portal informacyjny Bieżące informację Regionalne e-mielec24.pl (zwany dalej: „Portal”) jest internetowym dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism w Sądzie w Tarnobrzegu dnia 11 luty 2014 Ns Rej 25/13 nr 223
 2. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest również skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 3. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług oraz wiadomości regionalnych oraz usług świadczonych przez portal.
 4. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających  im samo prezentacje oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich    treści, a także komunikowanie się.
 5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
 6. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym www.e-mielec24.pl
 7. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi   elektronicznej udostępnianej w Portalu.
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest   prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu e-mielec24.pl są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez portal z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu e-mielec24.pl. W związku z tym zastrzega się że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

 

II
ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU.

 1. Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych  przez e-mielec24.pl w Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania    szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, noty zawierające dane i   informacje odnośnie   przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
 2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w  punkcie poprzednim niniejszych Zasad na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II.1 powyżej, w    szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
 3. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Zasady.

III
OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do e-mielec24.pl lub/i do podmiotów współpracujących z e-mielec24.pl i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
 3. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w  szczególności: literackich, publicystycznych,   naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych,  słowno- muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych,  audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 4. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 5.  znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności   przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
 6. nazw domen internetowych;
 7.  innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy   z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 8. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
 9. użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych   udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda e-mielec24.pl (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
 10. poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody e-mielec24.pl (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
 11. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 12. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 13. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 14. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
 15. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 16. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych „Zasadach”, e-mielec24.pl zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy   polityczne lub gospodarcze, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.
 17. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach   Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z e-mielec24.pl za pomocą kontakt info@e-mielec24.pl
 18. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody e-mielec24.pl, treści (w szczególności wyrażonych    słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu e-mielec24.pl może stanowić naruszenie obowiązujących   przepisów, a także praw e-mielec24.pl lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne  aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach    Portalu e-mielec24.pl, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

IV
OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszych Zasad, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu e-mielec24.pl.
 2. E-mielec24.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz   danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści    pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek  udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

V
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ BiR e-mielec24.pl W PORTALU.

 1. E-mielec24.pl dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże  e-mielec24.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub   jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w   Portalu.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych   wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

VI
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU.

 1. W przypadku, gdy e-mielec24.pl pobiera opłaty za korzystanie z serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu, jest to wyraźnie komunikowane użytkownikowi Portalu, w szczególności w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych  Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
 2. E-mielec24.pl zwraca jednak uwagę, że:

a)    korzystanie z Portalu może wiązać się dla użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co e-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności; nadto opłaty te nie są pobierane przez e-mielec24.pl i nie stanowią dla e-mielec24.pl wynagrodzenia za korzystanie z Portalu;

b)   e-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu; nadto opłaty te nie są pobierane przez e-mielec24.pl.

VII
TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH.

 1. E-mielec24.pl zwraca uwagę, że na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. E-mielec24.pl podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Portalu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez e-mielec24.pl)

VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z Portalu[e-mielec24.pl],użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Dodawanie komentarzy nie wymaga żadnej rejestracji ani zakładana konta.
 3. Czytelnik portalu może komentować artykuły umieszczone na portalu bez stosowania słów wulgarnych, oraz słów ogólnie uznanych za niekulturalne.
 4. Komentarze zawierające linki do innych stron lub nazwy własne produktu będą blokowane.
 5. Komentowanie artykułów nie służy do szkalowania osób trzecich.
 6. przed zamieszczeniem komentarza komentarz trafia do moderacji.
 7. Wyłączone z możliwości komentowania są artykuły (materiały Promocyjne) dodawanie komentarzy pod takim artykułem jest wyłączone.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 9. E-mielec24.pl jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:

a)    naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b)   w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę e-mielec24.pl lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;

c)    w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad.

 

IX
ODPOWIEDZIALNOŚĆ e-mielec24.pl.

 1. E-mielec24.pl nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. e-mielec24.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a)    koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b)   przyczynami niezależnymi od e-mielec24.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. E-mielec24.pl dokłada starań, aby pochodzące informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że e-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż e-mielec24.pl (w szczególności od   samych użytkowników Portalu lub od osób określonych w punkcie I.2 niniejszych Zasad).
 2. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez portal e-mielec24.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy  brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na    specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez   różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. W związku z tym, portal e-mielec24.pl oświadcza, że:

a)    użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż e-mielec24.pl, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

b)   niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty, portale niż e-mielec24.pl; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub usług elektronicznych określonych przez podmioty, portale które je udostępniają.

 1. E-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od reklamodawców i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż e-mielec24.pl (w szczególności treści pochodzące od  i rozpowszechniane przez samych  użytkowników Portalu). Udostępnienie przez e-mielec24.pl możliwości zamieszczenia i  rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do    udostępnienia rozwiązań technicznych.
 2. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez e-mielec24.pl nieodpłatnie, nie ponosi  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w    związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 3. Niezależnie od innych zastrzeżeń, W przypadku serwisów internetowych i usług    elektronicznych udostępnianych w Portalu przez e-mielec24.pl nieodpłatnie, E-mielec24.pl nie  ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy    nieumyślnej.
 4. E-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w    Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).    Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu   szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. E-mielec24.pl jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą    zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. E-mielec24.pl jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. E-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w   sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub   uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszych Zasad oraz szkód  wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. E-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od portalu e-mielec24.pl
 7. E-mielec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez    użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 8. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi,  e-mielec24.pl nie   gwarantuje udostępniania Portalu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody e- mielec24.pl dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu (w  szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

X
ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.6 niniejszych Zasad.
 2. Portal e-mielec24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą    ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad   zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.6 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Użytkownik Portalu e-mielec24.pl zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

XI
ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Portal e-mielec24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania   serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Portal e-mielec24.pl może informować użytkowników Portalu o zmianach lub  zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia  na stronach internetowych Portalu e-  mielec24.pl.

XII
REKLAMACJE I KORESPONDENCJA.

 1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu   nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres e-mail, info@e-mielec24.pl  o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej.
 2. O ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej, portal e-mielec24.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne   21 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. e- mielec24.pl poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę  przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Zasad. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera   braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu e-mielec24.pl oraz odpowiedź na   reklamacje,  kieruje na adres poczty elektronicznej info@e-mielec24.pl udostępniony jej przez użytkownika Portalu, a w przypadku użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu.
 4. Wydawcą portalu Bieżące informacje Regionalne e-mielec24.pl jest Mariusz Mazur tel. 600 682 800
 5. Redaktor Naczelny Portalu Bieżące informacje Regionalne e-mielec24.pl Hubert Mazur tel.796 829 446
 6. kontakt e-mail: info@e-mielec24.pl
 7. Fotoreporterzy współpracujący  :
 8. Marcin Głodzik
 9. Roman Trojnacki
 10. Karolina Wilk
 11. Rafał Leśniowski
 12. Robert Krempa
 13. Krzysztof Waręda
 14. Dominika Łakomy
 15. Ewa Mazur