Sprawa kredytu dla Szpitala Powiatowego w Mielcu znalazła się w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie

W środę 9 sierpnia do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie wpłynęło zawiadomienie  ws procedury zawierania przez Szpital Powiatowy w Mielcu umowy kredytu – pożyczki.

Pod filmikiem treść zawiadomienia:

Rzeszów, 2017-08-09

PROKURATURA REGIONALNA W RZESZOWIE
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 45D

Nasze Stowarzyszenie od dłuższego czasu monitoruje sytuację w mieleckim szpitalu. Główną przyczyną naszego zainteresowania tą placówką był fakt zawarcia przez nią umów z firmą, która w przeszłości znana była z przygotowywania patologicznych prywatyzacji placówek publicznej ochrony zdrowia (sprawę omówił szczegółowo program Anity Gargas w TVP z cyklu „Magazyn Śledczy” z dnia 5 stycznia 2017 roku pod tytułem „Biznes na służbie zdrowia”). Takie prywatyzacje każdorazowo łączą się z działaniami drastycznie obniżającymi jakość leczenia pacjenta – np. redukowaniem ilości dyżurów lekarskich czy minimalizowaniem wbrew zdrowemu rozsądkowi ilości pielęgniarek.

W trakcie naszej aktywności związanej z mieleckim szpitalem wynikła kolejna sprawa, która naszym zdaniem powinna zostać zbadana przez Prokuraturę. Chodzi o procedury zawierania przez szpital umowy kredytu – pożyczki.

Stan faktyczny:

13 stycznia 2017: na stronie internetowej szpitala zamieszczono dokument noszący tytuł:
„Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań”.
Podczas tego postępowania zostało skierowane do szpitala takie pytanie:
„Pytanie nr 7: W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w wysokości 7 000 000,00 zł (słownie siedem milionów złotych 00/100) dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Bojanowskiego w Mielcu, zwracamy się z prośba o rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia w formie kredytu, jak i w formie pożyczki. Powyższe sprawi, iż podmiotami zainteresowanymi finansowanie[m] Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmiot świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe”.
Odpowiedź Zamawiającego [szpitala]: “Zgodnie z Zaproszeniem” [czyli nic nie zmieniamy, tylko banki mogą składać oferty]

W informacji z otwarcia ofert z 20.01.2017 podano, że ofertę złożył Idea Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa na kwotę 1.916.519,83 zł brutto.
Pod tabelą z danymi oferty napisano:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.970.818,94 zł.

W wyniku tej procedury 23.01.2017 r. Szpital poinformował, że wybrano ofertę Idea Bank.

Jednak 8 marca 2017 r. szpital odstąpił od zawarcia umowy wyjaśniając:
„Zamawiający informuje, że cena oferty złożona przez Wykonawcę wybranego w dniu 23 stycznia 2017 roku, po ponownym przeanalizowaniu możliwości finansowych Zamawiającego, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania”.

18 kwietnia 2017: szpital rozpoczyna kolejne postępowanie. Tylko, że tym razem jego tytuł brzmi:
„Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu lub pożyczki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań”.
Czyli nagle zamiast “kredytu”pojawia się zapis “kredytu lub pożyczki” – zgodnie z sugestią, jaką otrzymał szpital w poprzednim postępowaniu. Oczywiście tym razem ofert nie składają banki, tylko dwa parabanki! Zresztą znane ze skupowaniu długów szpitali.

W informacji z otwarcia ofert z 12.05.2017 podano, że złożone zostały następujące oferty:
1 – Magellan S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 ódź – na kwotę brutto: 2.319.629,27 zł
2 – Siemens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa – na kwotę brutto: 2.065.478,57 zł
Pod tabelą z danymi ofert napisano:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.164.506,88 zł.

W informacji z otwarcia ofert dodatkowych z 17.05.2017 podano, że złożone zostały następujące oferty dodatkowe:
1 – Magellan S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 ódź – na kwotę brutto: 1.992.864,10 zł
2 – Siemens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa – na kwotę brutto: 1.968.659,32 zł

Kolejnym pismem z tej samej daty, tj. 17.05.2017 Szpital poinformował, że wybrano ofertę Siemens Finance Sp. z o.o. Ostatecznie umowę zawarto z tym parabankiem.

W związku z takim przebiegiem zdarzeń rodzi się cały szereg pytań:

1/ Z jakiego powodu powtórzono konkurs? Okoliczności wskazują na to, iż motywem mógł być zamiar zawarcia umowy nie z bankiem jak pierwotnie planowano – a z parabankiem jak ostatecznie to się stało. Warunki pierwszego konkursu na to nie pozwalały. Czy pierwszy konkurs nie został unieważniony pod pozornym powodem (brak środków, a za chwilę przeprowadzono kolejny konkurs? środki nagle się znalazły), by właśnie stworzyć możliwość zawarcia umowy z parabankiem? A jeśli tak, to czy spowodowanie powtórzenia procedury z takim celem nie wynikało z popełnienia jakiegoś czynu zabronionego? Rzeczywiście mogło być tak, że dla szpitala lepiej jest zawrzeć umowę z parabankiem niż normalnym bankiem? Czy też taka zmiana nie miała motywacji merytorycznej, a wynikała np. z tego, że ktoś odniósł z tego jakąś korzyść własną? Należy zwrócić uwagę, iż działanie parabanków budzi chyba niepokój najwyższych władz państwowych – stąd np. działanie komisji śledczej ws. Amber Gold. To w tym kontekście wyjaśnienia wymaga, czemu nagle w publicznym szpitalu w Mielcu preferowane są parabanki do tego stopnia, iż unieważnia się konkurs i przeprowadza kolejny, umożliwiający uczestnictwo parabankom?

2/ Jaki podmiot podczas pierwszego postępowania zaproponował, by rozszerzyć je o parabanki?

3/ Kto i dlaczego usunął ze strony internetowej opisywane wcześniej ogłoszenie o styczniowym zaproszeniu do składania ofert?

4/ Czy zawarta z parabankiem umowa jest w ogóle ważna, skoro w zaproszeniu do składania ofert (już w ramach drugiego konkursu!) napisano, że od oferenta wymaga się stosownych pozwoleń na działalność Komisji Nadzoru Finansowego, a dopiero w wyjaśnieniach stwierdzono, że jednak nie jest to potrzebne?

Nasze Stowarzyszenie podjęło szereg czynności celem wyjaśnienia tej sprawy. Wygląda jednak na to, iż w samym Mielcu istnieje rodzaj cichej zmowy. Z tego powodu sądzimy, iż sprawą powinna się zająć Prokuratura Regionalna.Zauważyć należy, iż w powiecie mieleckim któremu podlega szpital w Mielcu, rządzi koalicja PiS-PO. Powoduje to, iż trudne jest uruchomienie kontroli politycznej. W tej sprawie skierowaliśmy również pismo do wszystkich radnych powiatu – nie spotkało się to żadną reakcją.

Podpis elektroniczny

zał.
1/ wydruki dokumentacji postępowania z dnia 2017-01-13 przeprowadzonego przez szpital,
2/ wydruki dokumentacji postępowania z dnia 2017-04-18 przeprowadzonego przez szpital,
3/ pismo stowarzyszenia do radnych powiatu.

hm

Aktualności

Leave a Comment