Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Łączymy Pokolenia (19)Rekrutacja do przedszkoli na rok 2014/2015 przeprowadzona będzie na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 18 stycznia 2014 r. i  zmieniła  zasady rekrutacji do przedszkoli. 

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Miasta Mielca. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka pięcioletniego.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone na wolne miejsca w przedszkolu. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe – I etap rekrutacji, kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria społeczne – II etap rekrutacji.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola wskazane we wniosku (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

Spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Na etapie postępowania rekrutacyjnego nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów( nie stosuje się kpa).

Rekrutację przeprowadza się w dwóch etapach:

I etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria ustawowe

 • Wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty
 • Niepełnosprawność kandydata – 3 punkty
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 3 punkty
 • Niepełnosprawności obojga rodziców kandydata – 3 punkty
 • Niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – 3 punkty
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 3 punkty
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 3 punkty

Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami przeprowadza się II etap rekrutacji

II etap rekrutacji – kryteria społeczne

 • Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r) oraz dziecko sześcioletnie ( ur. w II połowie 2008 r.), które ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 12 punktów,
 • Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują dziennie – 6 punktów,
 • Dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje dziennie – 2 punkty
 • Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu, lub rodzeństwo uczęszczające do najbliższej szkoły – 2 punkty,
 • Dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliższe względem danego przedszkola, lub przedszkole jest najbliższe względem miejsca pracy rodziców – 1 punkt,
 • Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Mielcu i płacą podatek dochodowy na rzecz Gminy Miejskiej Mielec – 2 punkty.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu, lub ze strony internetowej danego przedszkola.

Terminarz rekrutacji:

03.03.2014 r. – 13.03.2014 r. składanie wniosków wraz z załącznikami.

Do 24.03.2014 r. do godz. 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2014 r. do godz. 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej –rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

e-mielec24.pl

 

Aktualności

Leave a Comment