Nowe przepisy dotyczące kosztów komorniczych już obowiązują.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji poprawiająca sytuację dłużnika, który wykaże, że egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela albo z mocy prawa z niektórych przyczyn niezależnych od dłużnika. Zgodnie z nowymi przepisami w takim przypadku koszty komornicze poniesie wierzyciel. Natomiast jeżeli przed prawomocnym zakończeniem egzekucji dłużnikowi nie uda się wykazać tych okoliczności, lecz zrobi to później, będzie on mógł wtedy wnioskować o niepobieranie od niego opłaty za egzekucję. W sytuacji, gdy komornik już ściągnął od dłużnika te pieniądze, możliwe będzie wystąpienie o ich zwrot. Obowiązek ten będzie spoczywał na wierzycielu.

W pozostałych przypadkach koszty egzekucji będzie ponosił dłużnik. W myśl nowych przepisów obniżona została wysokość tej opłaty. Dotychczas wynosiła ona 5 proc. wartości niewyegzekwowanego jeszcze świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż jego dziesięciokrotność. Nowelizacja obniża dolną granicę tej opłaty do 1/20 średniej pensji. Zmniejszona została także opłata pobierana od dłużnika w razie umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Do tej pory wynosiła ona 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, a nowe przepisy obniżają ten odsetek do 1/20.

Nowelizacja dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2013 r., w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją przepis dotyczący ponoszenia kosztów komorniczych przez dłużnika w każdym przypadku umorzenia egzekucji z mocy prawa. Chodzi np. o sytuacje, w których egzekucja zostaje umorzona w związku z tym, że wierzyciel nie dopełnił wszystkich formalności niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację 8 listopada 2013 r., a prezydent podpisał ją 26 listopada 2013 r.

Ustawa weszła w życie 26 grudnia 2013 r.

ISAPDz.U. 2013 poz. 1513

e-mielec24.pl

Aktualności